Biedingsvoorwaarden

Biedingsvoorwaarden / voorwaarden van deelname
Deze voorwaarden zijn van toepassing op:
 
 1. Iedere procedure van verkoop- of verhuur per inschrijving via Ambivast.nl;
   
 2. Iedere procedure van verkoop- of verhuur per opbod via Ambivast.nl;
hierna te noemen “procedures”.

Verdere definities:

Kandidaat: De partij die deelneemt aan een door Ambivast georganiseerde procedure met als doel een pand (onroerend goed) aan te kopen of aan te huren;

Opdrachtgever: De partij die Ambivast opdracht heeft gegeven tot verkoop of verhuur van het onroerend goed;

Object: Het object betreft hetgeen wat wordt aangeboden in een door Ambivast georganiseerde procedure, zijnde doorgaans onroerend goed in de vorm van een woning of bedrijfruimte;

Deelname: Het deelnemen aan een door Ambivast georganiseerde procedure door een kandidaat, middels het invullen en verzenden van een daarvoor bestemd formulier (biedingsformulier of inschrijfformulier) via de website van Ambivast;

Voorwaarden:
 
 1. Kandidaat verklaart bij deelname aan een van voorgaand benoemde procedures te hebben kennisgenomen van deze voorwaarden, deze akkoord te hebben bevonden en deze van toepassing te verklaren op de door Ambivast georganiseerde procedure waaraan de kandidaat deelneemt middels het invullen van een bij de betreffende procedure behorende formulier op de website van Ambivast.
   
 2. Deelname aan deze procedure is alleen mogelijk via het daarvoor bestemde formulier bij het desbetreffende object op de website van Ambivast. Deelname per mail, telefonisch of anderzijds niet via het desbetreffende formulier is uitgesloten. Wijzigingen kunnen ook enkel door de kandidaat zelf via het desbetreffende formulier worden uitgevoerd (indien de procedure dit toelaat).
   
 3. De kandidaat is zelf verantwoordelijk voor het juist, volledig en tijdig invullen van het formulier rekening houdende met de op de website weergegeven sluitingsdatum van de procedure.
   
 4. Ambivast is niet aansprakelijk voor fouten of schade in welke vorm dan ook, voortvloeiende uit de gekozen werkwijze waarmee deelnemer heeft ingestemd middels deelname aan de door Ambivast georganiseerde procedure en/of technische fouten die voor kunnen komen tijdens deze procedure.
   
 5. Kandidaat verklaart bekend te zijn met het feit dat alle door Ambivast georganiseerde procedures ten alle tijden geschieden onder voorbehoud van gunning door opdrachtgever. Dit houdt in dat opdrachtgever ten alle tijden zonder opgaaf van redenen zijn/haar eigen keuze mag maken uit de deelnemende kandidaten of alle deelnemende kandidaten mag afwijzen.
   
 6. Het staat de opdrachtgever vrij alle in zijn/haar ogen relevante omstandigheden mee te laten wegen bij het al dan niet accepteren van biedingen of inschrijvingen.
   
 7. Opdrachtgever is niet gebonden aan het hoogste bod.
   
 8. Opdrachtgever verleent aan geen van de deelnemers aan de procedure exclusiviteit in de onderhandelingen, tot het moment van schriftelijke overeenstemming middels ondertekening van een koop- of huurcontract.
   
 9. Na sluiting van een procedure, staat het opdrachtgever vrij om in nader overleg met één van de deelnemers andere voorwaarden dan hetgeen is opgenomen in de procedure overeen te komen. Biedingen en inschrijvingen zijn namelijk ten alle tijden onder voorbehoud van nadere uitwerking van een overeenkomst van huur- of koop en kunnen derhalve onderhevig zijn aan wijzigingen die voortkomen uit het proces van onderhandeling aangaande de inhoud van de overeenkomst. Ambivast kan - hoe goed haar intenties ook zijn - niet instaan voor het handelen van haar opdrachtgever en is hier derhalve ook niet voor aansprakelijk.
   
 10. De inhoud van een informatiememorandum / brochure en de presentaties op de website van Ambivast zijn indicatief en dit kwalificeert niet als een aanbod tot het sluiten van een overeenkomst of een uitnodiging om in onderhandeling te treden. De hierin opgenomen informatie is onder meer ontleend aan gegevens die door opdrachtgevers of derden zijn verstrekt. Voor de juistheid en volledigheid van de informatie wordt door Ambivast niet ingestaan en wordt door Ambivast dus geen garanties gegeven in welke vorm dan ook. Aan een informatiememorandum kunnen geen rechten worden ontleend.
   
 11. Het object wordt door de kandidaat geaccepteerd in de staat waarin zij zich bevindt ten tijde van ondertekening van het koop- of huurcontract, tenzij anders schriftelijk tussen partijen in een overeenkomst van koop- of huur wordt overeengekomen. Iedere overeenstemming met opdrachtgever is onder voorbehoud van ondertekening van een overeenkomst onder de opdrachtgever conveniërende voorwaarden.
   
 12. Aanvullende voorwaarden tussen deelnemer en opdrachtgever worden opgenomen in de schriftelijke koopovereenkomst. Bij afwijking tussen de onderhavige voorwaarden en de voorwaarden in de schriftelijke overeenkomst, prevaleren de nadere voorwaarden in de overeenkomst.
   
 13. Deelnemer heeft nadat opdrachtgever bekend maakt dat de keuze op hem/haar is gevallen het recht het object minimaal nog éénmaal te bezichtigen voordat deelnemer een schriftelijke overeenkomst van koop- of huur aangaat.
   
 14. Deelnemer verklaart voor het aangaan van een overeenkomst van koop of huur zich voldoende te informeren naar alle noemenswaardigheden en zich bij voorkeur te laten bijstaan door een aankopende of aanhurende makelaar en/of overige specialisten.
   
 15. Deelnemer verklaart in te staan voor de juistheid van de door deelnemer aan Ambivast gecommuniceerde informatie zoals vermeld in het desbetreffende bieding- of inschrijfformulier. Bij constatering van onjuistheden, fraude of het naderhand wijzigen van het oorspronkelijke voorstel behoudt Ambivast zich het recht om deelnemer van zijn/haar deelname te ontnemen en deze bij navolgende procedures in de toekomst te (blijven) ontzeggen.
   
 16. Deelnemer verklaart bij deelname tevens akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Ambivast en hiervan een exemplaar te hebben ingezien. Deze is tevens te vinden via www.ambivast.nl/algemenevoorwaarden

Om deze website goed te laten functioneren, gebruiken wij cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Klik vervolgens op de knop om akkoord te gaan.